در این پروژه از 4 دستگاه داکت اسپلیت 5 تن برنولی استفاده شده است .