در این پروژه 11دستگاه داکت اسپلیت 3 تن برنولی استفاده شده است .