در این پروژه از 15 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .