در این پروژه از 18 دستگاه اسپلیت اکسون مالزی استفاده شده است .