در این پروژه از 60 دستگاه داکت اسپلیت 2و 3 تن با کویل آبگرم استفاده شده است.