در این پروژه از 98 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است