در این پروژه از 2 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن استفاده شده است .