در این پروژه از 7 دستگاه داکت اسپلیت 3 و5 تن استفاده شده است .