در این پروژه از 2 دستگاه اسپلیت 5 تن استفاده شده است .