در این پروژه از 6 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن استفاده شده است .