در این پروژه 2 دستگاه داکت اسپلیت 5 تن گودمن  استفاده شده است .