در این پروژه از 5 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .