در این پروژه از 5 دستگاه اسپلیت 5 تن استفاده شده است .