در این پروژه از 3دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .