در این پروژه 1 دستگاه چیلر مادولار 30 تن ا ستفاده شده است .