در این پروژه 2 دستگاه داکت اسپلیت 5 تن  استفاده شده  است .