در این پروژه 3 دستگاه داکت اسپلیت دیواری استفاده شده  است .