در این پروژه از 4 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن با کوره هوای گرم استفاده شده است