در این پروژه از 7 دستگاه داکت اسپلیت برنولی 4 و 5 تن استفاده شده است .