در این پروژه از 5دستگاه اسپلیت 6تن استفاده شده است .