در این پروژه از 12 دستگاه چیلر و فن کوئل استفاده شده است .