در این پروژه از 12 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن استفاده شده است .