در این پروژه 7 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن برنولی استفاده شده است .