تأمین 50تن برودت و همچنین گرمایش ساختمان با دستگاه های داک اسپلیت برنولی 2 و 3 تن برودت .