در این پروژه 2 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن گودمن استفاده شده است .