در این پروژه 3 دستگاه داکت اسپلیت 6 تن  استفاده شده  است .