در این پروژه 36 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن برنولی استفاده شده است .