در این پروژه از 8 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .