در این پروژه از 15دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .