در این پروژه 20 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .