در این پروژه 2 عدد داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .