در این پروژه از اسپلیت و داکت اسپلیت اکسون مالزی استفاده شده است .