تأمین سرمایش و گرمایش و آب گرم بهداشتی به متراژ 250 متر مربع به ظرفیت 12تن تبرید.