در این پروژه از 200 دستگاه اسپلیت اکسون مالزی استفاده شده است .