در این پروژه 1 دستگاه داکت اسپلیت با گرمایش گاز سوز مدل گودمن استفاده شده است .