در این پروژه 5 دستگاه  اسپلیت اکسون استفاده شده است .