در این پروژه از 3 دستگاه پکیج 3 تا 5 تن گودمن استفاده شده است .