در این پروژه از 2دستگاه داکت اسپلیت برنولی 5تن استفاده شده است .