در این پروژه از7 دستگاه داکت اسپلیت 5 تن استفاده شده است .