در این پروژه 2 دستگاه داکت اسپلیت 5 تن استفاده شده است .