در این پروژه 24 دستگاه داکت اسپلیت  برنولی از 3 الی 6 تن استفاده شده است .