در این پروژه 6 دستگاه داکت اسپلیت  برنولی  در ظرفیت های 3 الی 6 تن استفاده شده است .