در این پروژه 10 دستگاه داکت اسپلیت اکسون استفاده شده است .