در این پروژه 2 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .