در این پروژه از 6 دستگاه فن کویل اکسون استفاده شده است .