در این پروژه چیلر آب خنک اسکرو و برج خنک کن به ظرفیت 100تن واقعی استفاده شده است