تأمین سرمایش اتاقهای کامپیوتر و سرور با استفاده از تکنولوژی Dry Cooler در برج میلاد نور تهران در ارتفاع 280متری .