در این پروژه 100 دستگاه داکت  اسپلیت 3 تن گودمن  استفاده شده است .