در این پروژه از 4 دستگاه داکت اسپلیت 3 و 4 تن استفاده شده است .