در این پروژه 2 عدد داکت اسپلیت 5 تن برنولی استفاده شده است .